Webdesign Maastricht ☆ Website maken ☆ Website optimaliseren ☆ Website onderhouden ☆ 043WEB Webdesign & SEO uit Maastricht

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 043WEB B.V.

1          Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever; de wederpartij van 043WEB B.V.
Overeenkomst; de overeenkomst tot dienstverlening

2          Algemeen
2.1       Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 043WEB B.V. en een opdrachtgever waarop 043WEB B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 043WEB B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4       De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt in beginsel van de hand gewezen.

2.5       Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 043WEB B.V. en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3          Aanbiedingen en offertes
3.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2       De door 043WEB B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 90 dagen tenzij anders aangegeven. 043WEB B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 90 dagen wordt bevestigd tenzij anders is aangegeven.

3.3       De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven. Het totaalbedrag van de offerte is uitgedrukt in bedragen ex- en inclusief BTW.

3.4       Een samengestelde prijsopgave verplicht 043WEB B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4          Uitvoering van de overeenkomst
4.1       043WEB B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 043WEB B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan 043WEB B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 043WEB B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 043WEB B.V. zijn verstrekt, heeft 043WEB B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.4       043WEB B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 043WEB B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 043WEB B.V. kenbaar behoorde te zijn.

4.5       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 043WEB B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6      Indien door 043WEB B.V. of door 043WEB B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7       Opdrachtgever vrijwaart 043WEB B.V. voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5          Wijziging van de overeenkomst
5.1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 043WEB B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3       Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal 043WEB B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4       Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal 043WEB B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5       In afwijking van lid 3 zal 043WEB B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 043WEB B.V. kunnen worden toegerekend.

5.6      Indien een vast honorarium is overeengekomen voor realisatie van een website, kan de initiële aangeleverde content (zoals tekst, beeldmateriaal en lay-out) voor de totstandkoming van deze website maximaal één keer binnen het overeengekomen honorarium worden gewijzigd.

6         Contractduur; uitvoeringstermijn
6.1       De overeenkomst tussen 043WEB B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2      Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever 043WEB B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7          Honorarium
7.1.      Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2       Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 043WEB B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3       Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8         Betaling
8.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2      Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Herinneringskosten: eerste herinnering (na 14 dagen): geen kosten, tweede herinnering (na 28 dagen): € 10,00, derde en laatste herinnering (na 35 dagen): € 20,00. Indien 7 dagen na de derde herinnering géén betaling plaatsvindt, is 043WEB B.V. gerechtigd de volledige dienstverlening aan opdrachtgever stop te zetten totdat alle openstaande facturen zijn betaald.

8.3      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van 043WEB B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9         Eigendomsvoorbehoud
9.1       Alle door 043WEB B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, templates, licenties, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, blijven eigendom van 043WEB B.V..

9.2      De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 043WEB B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4      Door 043WEB B.V. geleverde zaken die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10        Hosting en domeinnaam
10.1     Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website en indien van toepassing bijbehorende domeinnaam, zal in opdracht van opdrachtgever door 043WEB B.V. extern plaatsvinden bij een professioneel hostingbedrijf. 043WEB B.V. wordt nimmer eigenaar van domeinnaam noch hosting. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal 30 dagen voor het einde van de contractperiode te geschieden aan 043WEB B.V..

10.2     043WEB B.V. is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van content (tekst, foto’s en video’s), uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

10.3     Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:

  1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
  5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid;
  7. het verspreiden van computervirussen.

10.4     Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

11         Onderhoudscontract
11.1       Indien opdrachtgever een onderhoudscontract is aangegaan met 043WEB B.V. geldt hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2      Onder het onderhoudscontract is inbegrepen:
– het beantwoorden van vragen met betrekking tot de website.
– het aanpassen van bestaande teksten.
– het wijzigen van bestaande afbeeldingen.
– het up to date houden van de website inclusief uitbreidingen.
– het maandelijks back-uppen van de website.
– het controleren van de werking van de website.

12        Onderzoek, reclames
12.1      Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 043WEB B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat 043WEB B.V. in staat is adequaat te reageren.

12.2     Indien een klacht gegrond is, zal 043WEB B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 043WEB B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

13        Opzegging
13.1      Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website, heeft 043WEB B.V. recht op compensatie tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 043WEB B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

13.3     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 043WEB B.V. zal 043WEB B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4     In geval van eenzijdige opzegging door opdrachtgever worden, na betaling van alle openstaande facturen, de verhuiscode van de domeinnaam en een back-up van de content van de website uiterlijk 2 weken voor einde contract digitaal aangeleverd.

14        Opschorting en ontbinding
14.1      043WEB B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst, 043WEB B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

14.2     Voorts is 043WEB B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van 043WEB B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 043WEB B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4     043WEB B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15        Teruggave ter beschikking gestelde zaken
15.1      Indien 043WEB B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2     Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning alsnog in gebreke blijft met de onder 1. van dit artikel genoemde verplichting, heeft 043WEB B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

16        Aansprakelijkheid
16.1      Indien 043WEB B.V. aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2     Indien 043WEB B.V. aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500 (Zegge: VIJF HONDERD euro).

16.3     In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

16.4     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 043WEB B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden tenzij deze niet aan 043WEB B.V. toegerekend kunnen worden.

16.5     043WEB B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17        Vrijwaringen
17.1      De opdrachtgever vrijwaart 043WEB B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2     Indien opdrachtgever aan 043WEB B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18        Risico-overgang
18.1      Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

19        Overmacht
19.1      Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 043WEB B.V. geen invloed kan uitoefenen doch waardoor 043WEB B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

19.3     043WEB B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 043WEB B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5     Voor zover 043WEB B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 043WEB B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

20       Geheimhouding
20.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 043WEB B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en 043WEB B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is 043WEB B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21        Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1      Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt 043WEB B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die 043WEB B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2     Alle door 043WEB B.V. verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 043WEB B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3     043WEB B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22        Voorbeelden
22.1     Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

23        Geschillen
23.1     De rechter in de vestigingsplaats van 043WEB B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 043WEB B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

24        Toepasselijk recht
24.1     Op elke overeenkomst tussen 043WEB B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

25        Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
25.1     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Bedrijfsgegevens
043WEB B.V.
Oude Maasstraat 31
6229BC Maastricht

KvK: 84833742
BTW: 863399708B01